2021-04-20, av Joakim Manding Holm

Omfattning av vår klimatberäkning

Klimatpåverkan redovisas enligt standarden Greenhouse Gas-protokollet (GHG). Enligt GHG mäts utsläpp enligt olika “scope” (omfattning), efter organisationens möjlighet att påverka. I scope 1 ingår direkta utsläpp, som vi själva har kontroll över. För vår del har vi inte mycket här, men här ingår t.ex. vår leasade förmånsbil. I scope 2 ingår indirekta utsläpp från elektricitet som vi förbrukar. Under scope 3 finns indirekta utsläpp som vår verksamhet orsakar hos leverantörer (uppströms) och kunder (nedströms). Dessa är oftast störst. Scope 3 delas in i femton kategorier, exempelvis Kategori 1: Köpt gods och tjänster, Kategori 5: Avfall som genererats i produktionskedja uppströms om vår verksamhet samt Kategori 7: Anställdas pendling.

De kategorier som vi tyckte var mest relevanta för vår första redovisning var Kategori 1: Köpt gods och tjänster, till exempel våra datorinköp, Kategori 6: Affärsresor samt Kategori 7: Anställdas pendling. Många övriga kategorier var helt irrelevanta för oss som litet konsultbolag. Vi valde att titta på verksamhetsåren 2018-19 samt 2019-20 (brutet räkenskapsår) på samma gång, eftersom det senare året är otypiskt på grund av pandemin. Till exempel har vi ju slutat att pendla.

En sak som överraskade flera av oss var hur jobbet går till. I ekonomisk redovisning lämnar man ju bara över kvitton till en redovisningskonsult. Så funkar det inte på klimatområdet. Här måste man själv samla in all data, summera och mata in. Ingen stor grej, men kan vara värt att känna till.

För vår del tog det 5-6 timmar för oss att samla ihop, summera och mata in det mesta av det data vi behövde. Vi samlade informationen i ett kalkylark där vi också kunde göra enklare beräkningar med den. Därefter matade vi in informationen i Zero Missions verktyg Ecometrica. Ofta får man göra antaganden och approximationer så det är viktigt för kvalitetskontrollen att dokumentera hur man tänkt. Svårare än så var det inte för oss. Efter inlämnade inmatning fick vi enbart göra några kompletteringar och förtydliganden. Observera att vi då gjorde två år på en gång.


Mer läsvärt

Fler artiklar…